10 χρήσιμα κόλπα για το woocommerce 2023

1.Θέλετε να αφαιρέσετε το dropdown που αλλάζει τη σειρά των προϊόντων στις κατηγορίες; Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

remove_action( ‘woocommerce_before_shop_loop’, ‘woocommerce_catalog_ordering’, 30 );

2.Αφαιρέστε ένα συγκεκριμένο tab ή όλα τα tabs από τη σελίδα του προϊόντος. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_remove_product_tabs’, 98 );

function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {

unset( $tabs[‘description’] ); // Αφαίρεση του tab της περιγραφής
unset( $tabs[‘reviews’] ); // Αφαίρεση του tab των κριτικών
unset( $tabs[‘additional_information’] ); // Αφαίρεση του tab των πληροφοριών

return $tabs;

}

3.Αλλάξτε τη σειρά των tabs του προϊόντος. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_reorder_tabs’, 98 );
function woo_reorder_tabs( $tabs ) {

$tabs[‘reviews’][‘priority’] = 5; // Πρώτο tab οι κριτικές
$tabs[‘description’][‘priority’] = 10; // Δεύτερο tab η περιγραφή
$tabs[‘additional_information’][‘priority’] = 15; // Τρίτο tab οι πληροφορίες

return $tabs;
}

4. Αλλάξτε τον αριθμό των σχετικών προϊόντων(related products) που προβάλλονται στο eshop σας. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

function woocommerce_output_related_products() {
woocommerce_related_products(4,2); // Display 4 products in rows of 2
}

5. Αλλάξτε τον αριθμό των προϊόντων που προβάλλονται ανά σελίδα. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return 24;’ ), 20 );

6. Αλλάξτε το κείμενο “Προσθήκη στο καλάθι” στη σελίδα του προϊόντος. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

add_filter( ‘add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’ ); // < 2.1
add_filter( ‘woocommerce_product_single_add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’ ); // 2.1 +

function woo_custom_cart_button_text() {

return __( ‘My Button Text’, ‘woocommerce’ );

}

7.  Αλλάξτε το κείμενο “Out of stock” στα προϊόντα σας. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

add_filter(‘woocommerce_get_availability’, ‘availability_filter_func’);
function availability_filter_func($availability)
{
$availability[‘availability’] = str_ireplace(‘Out of stock’, ‘Πουλήθηκε’, $availability[‘availability’]);
return $availability;
}

8. Αλλάξτε το το logo του paypal στη σελίδα του checkout. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

/**
* Custom icon for PayPal payment option on WooCommerce checkout page.
*/
function isa_extended_paypal_icon() {
// picture of accepted credit card icons for PayPal payments
return get_bloginfo(‘template_directory’).’/images/paypal-payments.jpg’;
}
add_filter( ‘woocommerce_paypal_icon’, ‘isa_extended_paypal_icon’ );

9. Απενεργοποιήστε όλες τις άλλες μέθοδους αποστολής όταν η Δωρέαν αποστολή είναι ενεργή. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

/**
* woocommerce_package_rates is a 2.1+ hook
*/
add_filter( ‘woocommerce_package_rates’, ‘hide_shipping_when_free_is_available’, 10, 2 );

/**
* Hide shipping rates when free shipping is available
*
* @param array $rates Array of rates found for the package
* @param array $package The package array/object being shipped
* @return array of modified rates
*/
function hide_shipping_when_free_is_available( $rates, $package ) {

// Only modify rates if free_shipping is present
if ( isset( $rates[‘free_shipping’] ) ) {

// To unset a single rate/method, do the following. This example unsets flat_rate shipping
unset( $rates[‘flat_rate’] );

// To unset all methods except for free_shipping, do the following
$free_shipping = $rates[‘free_shipping’];
$rates = array();
$rates[‘free_shipping’] = $free_shipping;
}

return $rates;
}

10. Αφαιρέστε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία από τη σελίδα του καταστήματος. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο functions.php του θέματός σας

add_action( ‘pre_get_posts’, ‘custom_pre_get_posts_query’ );
function custom_pre_get_posts_query( $q ) {
if ( ! $q->is_main_query() ) return;
if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;
if ( ! is_admin() ) {
$q->set( ‘tax_query’, array(array(
‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
‘field’ => ‘slug’,
‘terms’ => array( ‘PUT YOUR CATEGORY HERE’ ), // Don’t display products in the membership category on the shop page. For multiple categories, separate them with a comma.
‘operator’ => ‘NOT IN’
)));
}
remove_action( ‘pre_get_posts’, ‘custom_pre_get_posts_query’ );
}

Creationweb: Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε τα μαθήματα woocommerce