Μαθήματα HTML5 CSS3 JAVASCRIPT

HTML5 (HyperText Markup Language 5): Η HTML5 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της γλώσσας σήμανσης που χρησιμοποιείται για την δημιουργία και δόμηση των ιστοσελίδων. Χρησιμοποιεί διάφορα στοιχεία και ετικέτες για να κατασκευάσει το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο και συνδέσμους.

CSS3 (Cascading Style Sheets 3): Η CSS3 είναι μια γλώσσα στυλ που χρησιμοποιείται για να εφαρμόσει τη μορφοποίηση και την εμφάνιση στα στοιχεία που έχουν δομηθεί με HTML. Χρησιμοποιεί κανόνες και ιδιότητες για να προσδιορίσει το χρώμα, το μέγεθος, τη διάταξη και άλλες εμφανισιακές πτυχές των στοιχείων.

JavaScript: Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την δημιουργία δυναμικών και αλληλεπιδραστικών ιστοσελίδων. Είναι ενσωματωμένη στον περιηγητή του χρήστη και επιτρέπει την προσθήκη λειτουργικότητας όπως αλλαγές κατά την επιλογή πεδίων σε φόρμες και ανταπόκριση σε συμβάντα (click, mouseover, κλπ.).

Αυτές οι τρεις τεχνολογίες συνεργάζονται για τη δημιουργία σύγχρονων ιστοσελίδων με εντυπωσιακή εμφάνιση και δυναμική λειτουργικότητα. Μέσω των μαθημάτων μας, θα μάθετε πώς να δομείτε το περιεχόμενο με HTML5, να σχεδιάζετε το στυλ με CSS3 και να προσθέτετε διαδραστικότητα με τη χρήση της JavaScript, ανοίγοντας τον δρόμο για μια συναρπαστική γνωριμία με τον κόσμο της ανάπτυξης ιστοσελίδων. 

Περιεχόμενο

HTML 5

 • Ετικέτες (Tags)
 • Τίτλοι Σελίδας (Page Titles)
 • Γραμματοσειρά (Font Tag)
 • Παράγραφοι (Paragraphs)
 • Κεφαλίδες (Headings)
 • Λίστες (Lists)
 • Σύνδεσμοι (Links)
 • Εικόνες (Images)
 • Πίνακες (Tables)
 • Φόρμες (Forms)
 • Meta Tags
 • Σχόλια (Comments)
 • Ειδικοί Χαρακτήρες (HTML Character Entities)
 • Ενσωμάτωση (Embed Tag)
 • Πλαίσια (Frames)

CSS 3

 • Επιλογείς, Ιδιότητες και Τιμές (Selectors, Properties and Values)
 • Περιθώρια και Συμπλήρωση (Margins and Padding)
 • Ομαδοποίηση και Εμφωλιασμός (Grouping and Nesting)
 • Ψευδό-κλάσεις (Pseudo Classes)
 • Μορφοποίηση σε πίνακες CSS (CSS Tables) / Λίστες (Lists) / Εικόνες
 • Εμφάνιση Σελίδας (Page Layouts / Grid system)
 • Css frameworks (Bootstrap, Tailwind, Bulma)

JAVASCRIPT (JS)

 • Τις εντολές και την σύνταξη της γλώσσας JS
 • Τα JS Objects και Functions.
 • Τις νέες επιλογές της γλώσσας ES6 (Classes, maps κτλ)
 • To jQuery library.
 • Ασύγχρονες τεχνικές μεταφοράς δεδομένων
 • Την χρήση των JSON και AJAX για την διαχείριση και μεταφορά δεδομένων
 • Την χρήση Web Apis
 • Τα plugin της JS
 • Εισαγωγή στα Js Frameworks (Vue JS)
μαθήματα html css js

Εκδήλωση ενδιαφέροντος